Αναπτυξιακός Νόμος:

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος), θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Επίσης θα πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • δημιουργία νέας μονάδας,

  • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

  • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν. Προϋπόθεση είναι ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου. Αυτό με βάση την καταγραφή στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή

  • θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Προϋπόθεση στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τα τρεία προηγούμενα φορολογικά έτη. Υπόψη λαμβάνονται εκείνα τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, δεν συντρέχει η προβλεπόμενη στην παρούσα προϋπόθεση.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει επενδυτικά σχέδια που μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:

α. Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
β. αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπεται να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο ορισμένων καθεστώτων του, με ποσοστά ενισχύσεων με βάση τις εντάσεις του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό είναι το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€) για τα οποία σχέδια δεν εφαρμόζεται ο χαρακτήρας της αρχικής επένδυσης.  Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων εφόσον αφορούν σε πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα εξής κίνητρα.

α) της φορολογικής απαλλαγής.

β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γ) της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

——————————————————————————-

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κ. Γιώργο Καινούργιο

T. 210 6729040, gkainourgios@diadikasia.gr

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA

Περισσότερες πληροφορίες: Πατήστε εδώ