ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα* ως εξής:
α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

*ΜΜΕ: Μεγέθη επιχειρήσεων

i) Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

ii) Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερουςαπό 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

iii) Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επιχείρηση. Η διάκριση γίνεται ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, αποκλείοντας εκείνες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ.

Οι κατηγορίες είναι:

  • Αυτόνομη επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισσότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις. (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις.
  • Συνεργαζόμενη επιχείρηση. Η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %. Η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
  • Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

——————————————————————————-

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κ. Γιώργο Καινούργιο

T. 210 6729040, gkainourgios@diadikasia.gr

ή Πατήστε εδώ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA