ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. («κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα»). Οι οδηγιες αυτές θα καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζονται παράλληλα ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022) αποτελούν την πρώτη δέσμη κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αναθεωρούνται μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική.

Η Επιτροπή ενέκρινε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα μετά από αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων, που διενεργήθηκε το 2019, και εκτενή διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το σχέδιο κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των επιχειρηματικών ενώσεων, των ομάδων συμφερόντων, μεμονωμένων εταιρειών και πολιτών.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές για την απλούστευση και την αποτύπωση της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των προηγούμενων κανόνων, καθώς και για την αντανάκλαση νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική.

Τα βασικά στοιχεία των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι τα εξής:

  • Αύξηση της συνολικής κάλυψης των περιφερειακών ενισχύσεων στο 48 % του πληθυσμού της ΕΕ (προηγουμένως 47 %)
  • Αυξημένες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τη στήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής, καθιστώντας δυνατή την παροχή πρόσθετων κινήτρων για επενδύσεις στις μειονεκτούσες περιοχές της ΕΕ.
  • Εγκυρότητα των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027. Προβλέπεται ενδιάμεση επανεξέταση το 2023. Η επανεξέταση θα γίνει με βάση επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.
  • Γενική απλούστευση της δομής των κατευθυντήριων γραμμών.
  • Αποσαφήνιση ορισμένων ορισμών και ορολογίας.
  • Ορισμένες στοχευμένες αλλαγές υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των βιομηχανικών και ψηφιακών στρατηγικών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ): Πατήστε εδώ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA