ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Σκοπός

Ανακοινώθηκε σε διαβούλευση ο νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ και τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Σκοπός του νόμου είναι:

i) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.

ii) Η αύξηση της απασχόλησης.

iii) Η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων

iv) Η τεχνολογική αναβάθμιση.

v) Η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding).

vi) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

vii) Η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων.

viii) Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας.

ix) Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών

x) Η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Σημαντικό ρόλο έχουν και τα σχέδια όπου γίνεται η χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0». Επίσης, στοχεύονται και όσες επενδύσεις αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα α) αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες. β) Εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες. γ) Συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν: α)Σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. β) Υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

3. Νέο Επιχειρείν (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει τα σχέδια νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη. Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Σκοπός του εν λόγω καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει τα επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων / υπηρεσιών τους.

9. Τουρισμός

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, β. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα. γ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Το εν λόγω καθεστώς, στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ενισχύει μεγάλα επενδυτικά σχέδια που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων, και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Μέσω αυτών των σχεδίων:

i) Επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

ii) Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

iii) Καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας.

iv) Διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

13. Επιχειρηματικότητα 360ο (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι για την προκήρυξη των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου πρέπει να θεσπιστούν τα όρια του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Αυτό αναμένεται να γίνει έως το τέλος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

——————————————————————————-

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κ. Γιώργο Καινούργιο

T. 210 6729040, gkainourgios@diadikasia.gr

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA