ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) παρέχεται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν:

α) την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

β) την καινοτομία.

γ) τις οικονομίες κλίμακος και τις εξαγωγές.

Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

α) ψηφιακός μετασχηματισμός.

β) πράσινη μετάβαση.

γ) εξωστρέφεια.

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Το ΤΑΑ συγχρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το Ταμειο Ανακαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Τα δάνεια καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. H ιδιωτική συμμετοχή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, θα καλύπτει τουλάχιστον το 20% του σχεδίου. Τέλος, το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων ( έως 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου )
 2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 5. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
 6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ[1])
 7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 8. Υπηρεσίες τρίτων
 9. Αναλώσιμα
 10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
 11. Κόστος κεφαλαίων
 12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Διαδικασία επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων (ΕΣ) στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια:

 • 1ο Στάδιο: η Τράπεζα υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, η οποία αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.
 • 2ο Στάδιο: κατόπιν της προέγκρισης της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα Τράπεζα το επενδυτικό σχέδιο προωθείται σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή ο οποίος διενεργεί την αξιολόγηση του σχεδίου στο πλαίσιο του ΤΑΑ η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο:

i) Της ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.

ii) Της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την βάση την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle – DNSH).

iii) Της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ.

Περισσότερες πληροφορίες: Πατήστε εδώ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA